אזהרה

10.03.2016

ואיפסום, לורם

הערכת תשואות co-share וכן הערכת היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך פרוייקט,מתבססים על תחזיות והערכות אשר נמסרו ע“י יזם הפרוייקט, ועשויות שלא להתממש, ואינן בשליטת co-share,לפיכך, התוצאות בפועל של הפרוייקטים אשר יבחרו ע”י “co-share” עלולות להיות שונות מהותית מהמפורטלעיל, וזאת במידה ויחולו שינויים במהלך ביצוע פרוייקטים. האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית של עקרונות העסקה בלבדעל מנת שמשקיעים פוטנציאליים יוכלו לשקול את כדאיות ההשקעה בשותפויות “co-share “,מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעהלהשקעה. ההשקעה הינה על בסיס הצעה פרטית של זכויות בשותפות המוגבלת בעד 35 משקיעים (שאינם משקיעים מסוגהמשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך). ההשקעה בשותפויות תבוצע בהתאם למסמכי השותפות והתנאים הקבועים בהם. בחירתהמשקיעים בשותפויות הינה לפי שיקול דעתו של המוחלט של השותף הכללי.

ראיון בהשתתפות ד״ר נחי פינקלשטיין, מנכ״ל coshare בנושא ״תחרותיות בשוק הסליקה בישראל״

תמולל הראיון

הטקסט בדף הריאיון: ראיון בהשתתפות ד״ר נחי פינקלשטיין, מנכ״ל בתוכנית הכלכלית של שרון גל